หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  หลักสูตร : สาขาวิชาการบัญชี   
  การบัญชี1354 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการตลาด   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด1384 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1384 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม1384 2.00
  หลักสูตร : สาชาวิชาการจัดการ   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ04 2.00
  บริหารธุรกิจบัณฑิต0 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการการกีฬา   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา04 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์1384 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์04 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ04 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)04 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง   
  หลักสูตร : สาขาวิชาการบัญชี   
  การบัญชี812 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการตลาด   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต842 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  หลักสูตร : สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ02 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  หลักสูตร : สาขาวิชาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   
  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต03 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (เทียบโอน)   
  หลักสูตร : สาขาวิชาการตลาด   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด04 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ04 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม04 2.00
  หลักสูตร : สาชาวิชาการจัดการ   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ04 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการการกีฬา   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา04 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์04 2.00
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์04 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์04 2.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)0 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล