ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ชั้นปี 120 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ชั้นปี 220 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ชั้นปี 320 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ชั้นปี 420 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งการปิดรายวิชา20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด ผ่าน Web20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  วันประกาศรายวิชาที่เปิดสอนสำหรับภาคการศึกษาถัดไป20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าผ่านทาง Internet20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษษ์ W)20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียนช้า20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ปรับการชำระเงินล่าช้า20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 120 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  วันประกาศผลการศึกษาทาง Internet20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 220 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และชำระเงินผ่านทางธนาคาร20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน เนื่องจากไม่ได้ชำระเงินตามวันที่กำหนด20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดับคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
  -  แข่งกีฬ่า20 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ต.ค. 2560 17:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล